ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در خصوص اموال دولتی

مرجع تایید کننده: مجلس شورای اسلامی

دانلود فایل