شیوه نامه رسیدگی و رفع اختلاف دستگاههای اجرایی موضوع ماده 8 تصویب نامه شماره 212767/ت37550ک مورخ 27/12/1386

مرجع تایید کننده: هیات وزیران

دانلود فایل